Przetarg nieograniczony na świadczenie w 2016 r. usług cateringu obiadów do stołówki SP3

 Szkoła Podstawowa Nr 3

      im. gen. Mariusza Zaruskiego  ul. Karłowicza 6   34-500 ZAKOPANE

                  SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

                         Przetarg nieograniczony

na  świadczenie w 2016 r.  usług  cateringu  obiadów  do  stołówki
  Szkoły Nr 3 w Zakopanem 

Wartość postępowania –  o szacunkowej wartości nie   przekraczającej kwoty, o których mowa w art.11.8

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się na :

1.Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

2.Stronie internetowej www.sp3zakopane.malopolska.pl

3. Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 170749-2015r- z dnia 20-11-2015-. www.uzp.gov.pl- portal centralny BZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)

Spis treści

I.           Dane zamawiającego.                                                

II.           Tryb udzielenia zamówienia

III.         Opis przedmiotu zamówienia

IV.          Oferty częściowe

 V.            Zamówienia uzupełniające

 VI.          Umowa ramowa

VII.       Dynamiczny system zakupów

VIII.     Aukcja elektroniczna

 IX.         Oferty wariantowe

 X.            Termin realizacji zamówienia

XI.         Wadium przetargowe

XII.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych  warunków.                                                                                                                                                 
XIII.    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

XIV. Wymagane dokumenty  w przypadku  gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

XV. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę

XVI. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu

XVII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

XVIII. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XIX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

XX. Termin związania ofertą

XXI. Opis sposobu przygotowania oferty

XXII. Termin i miejsce składania ofert

XXIII. Termin otwarcia ofert

XXIV. Opis sposobu obliczenia ceny  oferty

XXV. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

XXVI. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

XXVII. Informacja  o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia  publicznego

XXVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

XXIX.    Podwykonawcy

XXX.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

XXXI.      Przesłanki  unieważnienia postępowania 

XXXII .  Informacja na temat zmian postanowień zawartej umowy. 

 

I. Zamawiający :
                                           
Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem

im. gen. Mariusza Zaruskiego

ul. Karłowicza 6

34-500 ZAKOPANE

Telefon/ faks: 18 20 156-33                

NIP: 736-10-89-798      REGON: 490573510

Adres do korespondencji w tym do wnoszenia środków ochrony prawnej:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem

im. gen. Mariusza Zaruskiego

ul. Karłowicza 6

34-500 ZAKOPANE

faks: 18 20 156-33

Sekretariat szkoły jest  czynny w dniach :

Poniedziałek- piątek od godz:8.00 do 15.00

1. Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1)   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm -    zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)

2)   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą  być  składane  (Dziennik Ustaw z 2013 r.  poz.231 )

3)    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692). 

4)    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot  wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek  przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735).

5)    Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych

 III.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu  w 2016 r. - na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zakopanem  przy ul. Karłowicza 6 - gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego  z kompotem oraz dwa razy w tygodniu dodatkowo deseru.

 Zamawiający planuje, że:

- dziennie należy dostarczyć 150 obiadów,

- w roku 2016 (od stycznia do grudnia ) należy dostarczyć około  26 850 obiadów, tj. 150 obiadów x  179  dni.

( W przypadku gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowana 26 850 sztuk przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia  finansowe z tego tytułu)

Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia  według zamówień uczniów.

Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia.

Dostawa obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 07 stycznia 2016 r  od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki - o godzinie 1130.

W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem.

Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży( Dz.U z 2015 r. Poz. 1256 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach )  być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. (Dz.U. z 2015 poz. 594 )

Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.

Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe

- zupa:  gramatura  nie mniej niż 250 ml i kaloryczność  nie mniej niż 200 kcal,

- drugie danie:  gramatura  nie mniej niż  500 gram  i kaloryczność  nie mniej niż 700 kcal w tym :  ziemniaki, kasza ,ryż- nie  więcej niż 200 g, mięso-ryba nie mniej

    niż 150g -180 g, surówka nie mniej niż 150g -180 g

- kompot:  gramatura nie mniej niż 200 ml.

- deser :  zamawiający  dopuszcza jako deser :owoc (owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy

Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

-jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,

-w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym (indyk, kurczak, wołowina , wieprzowina) z wyłączeniem mięsa mieszanego ,a raz na dwa tygodnie daniem rybnym(z wyłączeniem ryby panga) wraz z  surówką i raz w tygodniu danie mączne ( w tym naleśniki , kluski leniwe, knedle ze śliwkami, pierogi: z mięsem, ruskie, z serem, z owocami z wyłączeniem musów owocowych

- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,

- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

- do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,

-deser : :owoc (owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy

- zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym.

- ważna jest estetyka potraw i posiłków.

Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.

Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane – przy dostawie obiadu wymieniane pełne na puste) środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stołówkę szkolną w specjalne bemary nastawne na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że posiłki podczas wydawania będą ciepłe.

Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

 Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, sztućce).

 Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej.

 Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający – nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny obiadu.


Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

55.32.10.00-6       usługi przygotowania posiłków,

55.52.40.00-9      usługi dostarczania posiłków do szkół

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VII. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

VIII. Zamawiający przy wyborze ofert najkorzystniejszych nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

IX.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

 X. Wymagany termin  świadczenia usług: od dnia 07 stycznia 2016 r. do 22 grudnia 2016  r.  

 XI. WADIUM PRZETARGOWE

 Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium przetargowego.

 XII. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia:

  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:

Posiadanie uprawnień do wykonywania  określonej działalności:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca  wykaże się posiadaniem aktualnej decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu;

Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

Wiedza i doświadczenie:

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca  wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał  co najmniej jedną  usługę polegającą na  przygotowaniu i dostarczaniu  gorące obiadu (zupa, drugie danie) przez okres co najmniej 6 miesięcy dla co najmniej 100 osób.- potwierdzoną dowodem ,że usługi były świadczone należycie.

Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

 Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana  w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

 Dysponowanie odpowiednim  potencjałem  technicznym

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ,że do realizacji zamówienia dysponuje  co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagane przepisy w zakresie przewozu żywności;

 Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty

Potencjał  finansowo- ekonomiczny

 Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonana  w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

XIII.   Wymagane dokumenty od wykonawców, które należy załączyć do oferty.

A1. Na potwierdzenie  nie  podlegania  wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

1. aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji ,w celu wykazania   braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  na       podstawie art. 24 ust.1 ustawy – stanowiące załącznik nr 1a do niniejszej siwz

UWAGA!!!!

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ich oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  (wzór zał. nr 1a) oraz załączenia aktualnego odpisu  z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji ,w celu wykazania   braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- dotyczącego  tych podmiotów  .

A.2. Na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy

 W oparciu o art.26 ust.2d ustawy zamawiający wymaga aby wykonawca załączył do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację (wzór stanowi załącznik nr  9 do  siwz)  o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy  z postępowania  o udzielenie  zamówienia wyklucza się  wykonawców którzy   należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm) złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą  że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 B. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków, stanowiący  załącznik nr 1   do  niniejszej siwz,

 2. aktualną decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu,( zgodnie  z  ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i  żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm ).

 3.wypełniony druk oferty stanowiący załącznik nr 2 niniejszej siwz(wykonawca może założyć ofertę na własnym formularzu, lecz jego  treść i układ muszą być zgodne z formularzem załączonym do siwz).

 4. na potwierdzenie wymaganego doświadczenia wykonawca zobowiązany jest    załączyć   do    oferty  wykaz  głównych usług  ( należy wypełnić   załącznik nr 6    do  niniejszej  siwz) z  ostatnich 3 lat przed  upływem terminu składania ofert  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ,z którego będzie wynikać ,że  wykonawca  wykonał co najmniej  jedną usługę  polegającą na  przygotowaniu i dostarczaniu  gorące obiadu (zupa, drugie danie) przez okres co najmniej 6 miesięcy dla co najmniej 100 osób 

 Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć dowody  potwierdzające, że podane w wykazie   usługi zostały wykonane należycie  

 5.   wykaz (należy wypełnić zał. nr 7 do siwz)   urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy  usług w celu realizacji zamówienia  wraz z informacja o podstawie dysponowania  tymi zasobami

Z wykazu  musi wynikać , że wykonawca   dysponuje co najmniej jednym pojazdem spełniającym wymagane przepisy w zakresie przewozu żywności;

UWAGA!!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu ,potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres  korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.                                                                                    

Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego  wyrażał  w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy,

ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia,

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

( wzór  zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 10  do siwz)

Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z  art. 26 ust.2b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą  za szkody zamawiającego powstałe wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba ,ze za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

W celu potwierdzenia, że oferowane  usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w siwz , należy do oferty załączyć

 proponowany przez wykonawcę  jadłospis   dekadowy  posiłków jakie planuje  on dostarczać zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia – ma on być sporządzony wg  wzoru stanowiącego załącznik nr  8 do siwz.

 XIV Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013 r.  poz. 231)

 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt XIII A1-1 niniejszej specyfikacji, składa dokument wystawiony w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

XIV A - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Uwaga! Dokument, o którym  mowa  w pkt. XIV A powinien  być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju  miejsca zamieszkania  osoby  lub w  kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa  w pkt XIV-A  zastępuje się go  dokumentem zawierającym oświadczenie  w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio  kraju miejsca zamieszkania  osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem

Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Forma składania wymaganych  dokumentów .

1.Dokumenty  są  składane  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z oryginałem  przez  wykonawcę.  .

 2.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku  innych  podmiotów , na zasobach których wykonawca  polega za zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3.Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii dokumentu  wyłącznie  wtedy,   gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język polski.

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art.96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych  wszystkie oferty składane w postępowaniu  są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał ,iż zastrzeżone informacje stanowią  tajemnice przedsiębiorstwa.

// Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.- Tajemnica przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
 poufności. //

    Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złożyć na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, że w jego ofercie w odrębnej nieprzejrzystej oprawie/kopercie znajdują się strony oferty, które podlegają klauzuli poufności z uwagi na  tajemnicę przedsiębiorstwa.      

   Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona.

 Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa (firma) oraz adres, a także informacji dotyczących  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 XV. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za­mó­wie­nia.

2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia  ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

3.Warunki określone w pkt. XII siwz winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie

4.Kazdy z wykonawców  występujących wspólnie  musi  samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art.24 ust.1 ustawy oraz    wykazać że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy poprzez  załączenie do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

5. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają zgodnie z art. 23 ust.2  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie oświadczenie zawierające imię i nazwisko pełnomocnika należy załączyć do oferty. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich wykonawców.(wzór oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz)

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z wykonawcą występującym jako  pełnomocnik

 XVI. Wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu:

 1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 1)  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w  związku  z postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo  skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa skarbowego;

5)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z postępowaniem  o  udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

9)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 8 lub art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz..) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

          10)wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 8 lub art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,\";

2.  Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  również  wykonawców, którzy:

1)  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem  prowadzonego postępowania z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego o którym mowa w art.31a ust.1 ustawy lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami  uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych  czynności,  chyba  że  udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;  przepisu  nie  stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

2)  nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5)  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz,U. Nr 50, poz.331 ,z późn.zm) ,złożyli odrębne oferty, chyba ,że wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie  zamówienia.

3.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XVII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mają być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 2. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji za pomocą   faksu  lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany w ofercie wykonawcy numer faksu  lub maila  zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

XVIII. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Wykonawca może pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem

im. gen. Mariusza Zaruskiego

ul. Karłowicza 6

34-500 ZAKOPANE

faks: 18 20 156-33

email: sekretariat.sp3zakopane@gmail.com

z dopiskiem – przetarg dotyczący cateringu w 2016 r. obiadów

2. Zamawiający obowiązany jest  udzielić wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego  nie później niż do końca dnia, w którym upływa  połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

3. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

 4.Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej www.sp3zakopane.malopolska.pl

 4. Zmiany w treści SIWZ

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie – www.sp3zakopane.malopolska.pl 

 2.Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców

 3.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie www.sp3zakopane.malopolska.pl

4. Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców

XIX. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Agnieszka Janik – sekretariat szkoły tel 18 20 156-33

 XX. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym, że zamawiający może tylko raz ,co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu  ważności  wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania  ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą  dokonywane jest po  wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia  nowego wadium  lub jego przedłużenia dotyczy  jedynie wykonawcy, którego oferta  została wybrana  jako najkorzystniejsza .

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  obejmująca    całość  usługi   objętej zamówieniem .

2.Oferta ma być napisana w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

3.Oferta powinna być napisana ( zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik do    niniejszej specyfikacji) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

4.Przy składaniu ofert wspólnych (konsorcjum, itp.), w miejscu „Wykonawca” należy używać zapisów: „konsorcjum firm”, „oferta wspólna firm”, itp. oraz podać nazwy i adresy tych firm

 5.Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem jej nieważności.

 6.Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:

1)        osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych;

2)      osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

3)      osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osobyo których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie  musi być dołączone do oferty;

7.Oferta powinna zawierać datę jej sporządzenia .

8.Zaleca się aby wszystkie strony były spięte / zszyte/ w sposób zabezpieczający przed  dekompletacją oferty, a każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi 

    numerami.

9.Wszelkie poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez uprawnioną osobę.

10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem  art. 93 ust.4 ustawy

 XXII. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.

 Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona pieczęcią wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem:

 Przetarg nieograniczony –     catering obiadów ”

Nie otwierać przed   2 grudnia 2015  r. godzina 10.00

3. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem,    a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia.

4.Oferty należy składać w  Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Karłowicza 6 w Zakopanem

5. Termin składania ofert upływa w dniu  2 grudnia 2015  r. o godz.: 9.00

 6.Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną  niezwłocznie zwrócone bez otwierania kopert wewnętrznych

7. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

1) Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.

 2) Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem \"ZMIANA\". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę  każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

 3) Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.

Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem \"WYCOFANIE\".

XXIII. Termin otwarcia ofert:

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00  w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopane przy ul. Karłowicza 6

2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

3. Do wiadomości obecnych zostanie podana:

       -     kwota,  jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  całości  

              zamówienia

-          imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres wykonawcy,

-          cena  netto i  brutto podana w ofercie

-          termin   świadczenia usług 

-          termin płatności faktury,

4. Informacje powyższe przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XXIV. Opis sposobu obliczenia ceny  oferty:

Cena oferty  ma  być podana w złotych polskich. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 )

( Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Cena ma być wyliczona jako cena  netto  i brutto za  jeden obiad oraz za całość   planowanych  przez zamawiającego dostaw obiadów tj. 28 500 sztuk ( słownie; dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sztuk obiadów .)

Wykonawca przy kalkulacji ceny powinien brać pod uwagę:

 1. „wsad do kotła” w kwocie 4,00 zł ( słownie: cztery złote)
 2. usługi tj. przygotowanie posiłków,, przeniesienie termosów do pomieszczeń dystrybucji w szkole itp.)

Wykonawca przy kalkulacji ceny nie może brać pod uwagę:

kosztów związanych z wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki, które ponosić będzie Zamawiający.

  Zamawiający informuje ,że wynagrodzenie  za świadczone usługi  będzie obejmowało sumę cen jednostkowych za  faktycznie zamówione  ilości obiadów.

 Wykonawcy w przypadku gdy łączna ilość zamówionych w okresie świadczenia usług obiadów będzie mniejsza od planowanej nie przysługuje żadne roszczenie finansowe  w stosunku do zamawiającego.

 Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie płatne raz w miesiącu, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

  Rozliczenie wykonanych   usług   dokonane będzie w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych

  XXV.  Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej .

1. Cena    brutto  za całość planowanych   dostaw  obiadów ( 26 850 sztuk)      -90 %

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium

cena.

 ( im niższa  cena  brutto     tym wyższa ilość  punktów w skali 90 punktowej, pozostałe  proporcjonalnie mniej).

        Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:

C-Kryterium ceny

Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych  ofert

Cb -  cena    brutto   oferty badanej

 

            Cn

C=  ------------- x  90

          Cb

2.Urozmaicenie jadłospisu   dekadowego    -   10%

 Ocena będzie dokonana przez członków komisji przetargowej w oparciu o analizę załączonego do oferty przykładowego jadłospisu  dekadowego . Każdy z członków komisji może przyznać maksymalnie 10 punktów. Następnie  łączna sumę punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji   będzie liczona wg wzoru:

Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:

( im  wyższa  łączna ilość punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej     tym wyższa ilość  punktów w skali 10 punktowej, pozostałe  proporcjonalnie mniej)

  J- Kryterium  urozmaiconego jadłospisu

Jn – łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków komisji

         przetargowej     dla  badanej   oferty

Jb – najwyższa   łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków 

        komisji przetargowej    

 

            Jn

J=  ------------- x  10%

          Jb

  3. Za ofertę najkorzystniejszą   zostanie uznana oferta z  najwyższą łączną za oba kryteria    ilością punktów w skali  100 punktowej

 4. W przypadku złożenia oferty , której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 5. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej 

 6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 7. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

   1/  oczywiste omyłki pisarskie,

   2/  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

       dokonanych poprawek,

   3/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 Przez  omyłkę  rachunkową  Zamawiający  rozumieć  będzie  każdy  wadliwy  wynik działanie matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

 XXVI. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte są we wzorach  umów  stanowiących  załącznik nr 3   do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Zawarcie umowy  z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nastąpi  w terminie  podanym w zawiadomieniu  o wyborze oferty najkorzystniejszej. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania .O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania  odwoławczego.

XXVII Informacja  o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po         wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia          publicznego

Wykonawcy wspólnie  uczestniczący w postępowaniu, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą  zobowiązani są  najpóźniej  w dniu podpisania umowy do przedstawienia umowy  regulującej ich  współpracę .

XXVIII  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

   Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 XXIX. Podwykonawcy

 W oparciu o art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez  Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy.- należy wypełnić stosowne oświadczenie

UWAGA!!! Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (wykazanego w ofercie) dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XXX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, a także innym osobą jeżeli ich interes  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku  w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , na podstawie art.180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm- zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)) przysługuje prawo wniesienia  odwołania zgodnie z przepisami  działu  VI ustawy .

W  niniejszym postępowaniu  wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  2)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  3)  odrzucenia oferty odwołującego.

 XXXI.  Przesłanki unieważnienia postępowania :

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach gdy:

 1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
 2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną  przewyższa kwotę, którą zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ,że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro­wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześ­niej przewidzieć;
 5. postępowanie obarczone jest  niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą

zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego               

 XXXII .  Informacja na temat zmian postanowień zawartej umowy. 

W oparciu o art.144 ust.1 ustawy zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

 1)      zaistnienia zmian w przepisach prawnych istotnych dla realizacji umowy,

2)      ustawowej zmiany stawki podatku VAT z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie kwota brutto, a kwota netto pozostanie niezmieniona,

        Załączniki do siwz:

Zał. nr 1 –oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Zał. nr 1a -oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  

Zał. nr 2- druk oferty

Zał. nr 3– wzory umów

Zał. nr 4–  oświadczenie wykonawców występujących wspólnie

Zał. nr 5 – wykaz podwykonawców

Zał. nr 6 – doświadczenie zawodowe  wykonawcy

Zał. nr 7 – wykaz sprzętu którym dysponuje wykonawca

Zał. nr 8  wzór  jadłospisu dekadowego jaki wykonawca  ma załączyć  do oferty

Zał. nr 9 – wzór oświadczenia o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej

Zał. nr 10 – wzór oświadczenia „ podmiotu trzeciego”

informacja o potwierdzeniu opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP

 

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami  nr 1 do 10

 

                                            zatwierdzam :  mgr Elżbieta Konopka – Dyrektor Szkoły

 

 Załącznik nr 1 do siwz

OŚWIADCZENIE                

 

(zgodne  z art.22 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

Nazwa

 

Wykonawcy:

 

Adres Wykonawcy:

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany / my niżej podpisani przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam (y,)  że spełniamy warunki dotyczące:

 

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

..............................., dn. .........................                     ...............................................................

 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 Oświadczenie ma złożyć  każdy  wykonawca składający ofertę.

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe i oświadczenie  podpisują wszyscy  wykonawcy występujący wspólnie  lub pełnomocnik ustanowiony zgodnie z  art. 23 ust.2 usta

 

 

  Zał. nr 1a do siwz

OŚWIADCZENIE                

  (zgodne  z art.24 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych )

 

 

 

Nazwa

 

Wykonawcy:

 

Adres Wykonawcy:

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany / my niżej podpisani przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam (y,):  

 

Nie znajduję się / nie znajdujemy się   w sytuacji wykluczającej mnie/  nas z uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

..............................., dn. .........................                     ...............................................................

 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 Oświadczenie ma złożyć  każdy  wykonawca składający ofertę.

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie  składa każdy  z wykonawców  w imieniu swojej firmy

 

                                                                                                                     załącznik nr 2 do siwz                         

Dane  adresowe wykonawcy

 

  OFERTA                    

dla  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem

  

     W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie od stycznia do grudnia  2016 r. usług cateringu obiadów do stołówki  w Szkole Podstawowej Nr 3  w Zakopanem   , składam ofertę : .  

   Cena netto za cały zakres  usługi (  planowana ilość obiadów  26 8500 sztuk)  …………………………zł

 Podatek VAT ……..% w kwocie ……………………….zł

         Cena  brutto  za cały zakres  usługi ( planowana ilość obiadów 26 850  sztuk)    ................................zł

 (słownie brutto:...............................................................................................................)

 Cena powyższa została skalkulowana w oparciu o ceny jednostkowe :

 Cena netto za  1 sztukę obiadu ………………………………………………zl

Podatek VAT…………….% w kwocie …………………….zl

Cena brutto za 1 sztukę obiadu …………………………………………….zł

Oświadczam, że  składając ofertę , warunki zamawiającego określone w siwz spełniam sam* / spełniam  w oparciu o art.26ust.2b o  potencjał innych podmiotów* i oświadczam że będą one brały udział  w realizacji części zamówienia/ nie będą brały udziału w realizacji  zamówienia

    

Oświadczam, że moja/nasza  oferta  spełnia wszystkie wymagania i warunki  ustalone w specyfikacji   istotnych warunków zamówienia

 Oświadczam, że   usługi objęte zamówieniem będę świadczyć od dnia 07 stycznia 2016r.  do 22 grudnia 2016  r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki - o godzinie 1130.

  Oświadczam, że w przypadku uznania  mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą wyposażę szkołę na swój koszt  na czas  trwania umowy w  specjalne bemary nastawne na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że posiłki podczas wydawania będą ciepłe

 Oświadczam, że akceptuję 14 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert .

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i wszelkimi warunkami dodatkowymi oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnoszę/ wnosimy żadnych uwag.

Oświadczam, że akceptuję/akceptujemy  projekt umowy stanowiący załącznik nr 3  do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

 Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami .....................................................................................................................................................(Zamawiający uprzejmie przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy do oferty załączyć dowody potwierdzające  ,iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa)

 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest ..........................................................................................

telefon ...............................................

fax ...............................................................

e mail:

Korespondencję związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować

na adres : …………………………………………………………………………………..

nr telefonu ……………………….nr faksu ……………………………………………..

 

Oferta moja składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............

 

Data : ...............................................                  .......................................................

                                                                                      ( podpis  wykonawcy

 • niepotrzebne przekreślić

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 UMOWA                       

 

zawarta w dniu .................................. 2015  roku w Zakopanem

pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 im. gen.Mariusza Zaruskiego

z siedzibą w Zakopanem ul.Karłowicza 6

reprezentowaną przez: Elżbietę Konopkę-  Dyrektora Szkoły

za kontrasygnatą Moniki Budziak-Bobak  - Głównego Księgowego

zwaną  dalej  Zamawiającym

a ........................................................................................................................................

z siedzibą ..........................................................................................................................

reprezentowaną/ym  przez: ................................................................................................

zwaną/ym w dalszej części umowy  Wykonawcą.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 § 1

 1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą oraz do ich wykonywania w zakresie następującego działania:
 1. przygotowania i dowozu posiłków w szacowanej liczbie ogółem 26 850 szt , w tym zupy i drugiego dania,  kompotu, oraz dwa razy w tygodniu deseru- uczniom i innym uprawnionym osobom korzystającym ze stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem ul. Karłowicza 6 w dni pracujące dla szkoły.
 2. dowozu obiadów pojazdem spełniającym wszelkie prawne normy – dopuszczonym do przewożenia posiłków,
 3. terminowego dostarczania posiłków tj. o godzinie 1130 do pomieszczenia dystrybucji znajdującego się w budynku szkoły,
 4. dotrzymania odpowiedniej temperatury dla dostarczanych posiłków zgodnie z obowiązującymi normami,
 5. przedstawiania  tygodniowego jadłospisu określającego skład posiłku, kaloryczność i gramaturę,
 6. obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:

- zupa:  gramatura  nie mniej niż 250 ml i kaloryczność  nie mniej niż 200 kcal,

- drugie danie:  gramatura  nie mniej niż  500 gram  i kaloryczność  nie mniej niż 700

        kcal,   w tym :  ziemniaki, kasza ,ryż- nie  więcej niż 200 g, mięso-ryba nie

        mniej     niż 150g -180 g, surówka nie mniej niż 150g -180 g

      - kompot:  gramatura  nie mniej niż 200 ml.

- deser :  :  zamawiający  dopuszcza jako  deser : owoc(owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy

 1. posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
 • jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,

*w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym (indyk, kurczak, wołowina , wieprzowina)wraz z surówką z wyłączeniem mięsa mieszanego ,a raz na dwa tygodnie daniem rybnym(z wyłączeniem ryby panga) wraz z  surówką i raz w tygodniu danie mączne ( w tym naleśniki , kluski leniwe, knedle ze śliwkami, pierogi: z mięsem, ruskie, z serem, z owocami z wyłączeniem musów owocowych.,

 

 • potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
 • w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
 • do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli,
 • deser powinien składać się z owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy
 • zupy powinny być sporządzone na  wywarze warzywno-mięsnym.
 • ważna jest estetyka potraw i posiłków.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości zamówienia w okresie realizacji umowy.
 2. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia.
 3. Wykonawca winien przygotowywać posiłki zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie, normami na składniki pokarmowe i produkty spożywcze dla dzieci i młodzieży.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli przez osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zgodności przestrzegania zasad wytyczonych przez Państwowy Zakład Higieny oraz przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stanu higienicznego pracownika cateringu oraz samochodu.

 § 2

 1. 1.      Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objętych  niniejsza umowa począwszy od dnia  07 stycznia 2016 r. do 22 grudnia 2016 r.  od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki - o godzinie 1130.
 2. 2.      W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły,  wykonawca zobowiązuje się  do dostawy obiadów  o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z  Zamawiającym .

 § 3.

1.Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wszystkim wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązujących przepisów dotyczących  przygotowywania i dostarczania posiłków.

2.  Wykonawca oświadcza, że wyposaży szkołę na swój koszt  na czas  trwania umowy w  specjalne bemary nastawne na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że posiłki podczas wydawania będą ciepłe

 

§ 4

 1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego cena za jeden obiad wynosi:................zł (słownie: ..................................... złotych ).
 2. Koszt surowców zużytych do przygotowania jednego obiadu (tzw. wsad do kotła) wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote ).
 3. Wykonawca za wykonanie usług wynikających z umowy otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktur częściowych, wystawionych zgodnie z ilością zamówionych posiłków w oparciu o cenę jednostkową jednego posiłku podaną w ofercie Wykonawcy.
 4. Wykonawcy w przypadku gdy łączna ilość zamówionych w okresie świadczenia usług obiadów będzie mniejsza od planowanej, nie przysługuje żadne roszczenie finansowe  w stosunku do zamawiającego.

 § 5

 1. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za wykonaną miesięczną usługę na podstawie faktury, której miesięczna wartość wynosić będzie iloczyn ceny ofertowej pomnożonej przez faktyczną ilość  zamówionych posiłków potwierdzonych przez uprawnionego pracownika szkoły.
 2. Faktura za wykonane usługi winna być złożona Zamawiającemu najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 4. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy:....................................................................................................................

 

§ 6

 1. Wykonawca gwarantuje stałość ceny za realizowany przedmiot zamówienia wynikający ze złożonej oferty przez okres roku 2016.
 2. Wykonawca zapewnia transport posiłków do siedziby Zamawiającego.

 

§ 7

 1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla ciągłości dostaw objętych zamówieniem.
 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, zagrożeń władz sanitarnych uniemożliwiających ciągłość dostaw może zlecić wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  § 8

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i przepisach Prawa o Zamówieniach Publicznych w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia naruszenia § 1 niniejszej umowy,
 2. naruszenia norm i przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. decyzji Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych organów państwowych uniemożliwiających dostawy, produkcję dań gorących i przewozu posiłków.

§ 9

 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę.
 2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
 1. stwierdzenie wadliwości dostarczonych posiłków na skutek naruszenia norm żywnościowych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych - w wys. 1.000 zł w każdym stwierdzonym przypadku,
 2. opóźnienia w dostarczaniu posiłków w stosunku do rozkładu czasu dostarczania posiłków - 1.000 zł za każdą godzinę spóźnienia,
 3. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 7. niniejszej umowy - 10% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy.
 1. Zamawiającemu w sytuacjach opisanych w ust. 2. przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

 § 10

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez obie strony za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

2.    W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3.    W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4.    Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

 § 11

Poza przypadkami, o których mowa w § 9 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 1. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a.   Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur za wykonaną usługę za dwa ostatnie okresy rozliczeniowe,

 1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
 1. Postanowienie § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia.

 

§ 12

Niniejszą umowa obowiązuje  się  od dnia jej podpisania z tym ,że świadczenie usług  rozpocznie się  od 07 stycznia 2016  r. do 22 grudnia 2016  r. z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo wolnych od nauki .

 

§ 13

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa o Zamówieniach Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 14

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze stron.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA:

 

   Zał. nr 4 do siwz

                             OŚWIADCZENIE

                 Ubiegając się wspólnie z …….………………………………………….. o zamówienie prowadzone przez  Szkołę Podstawową nr 3 w Zakopanem na świadczenie  w 2016 r. usług cateringu obiadów , ustanawiamy  Panią /Pana …………………… Pełnomocnikiem  w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.  907 z póżn. zm -zwaną w dalszej  części „ustawą” lub „Pzp”.)upoważniając go do reprezentowania mnie/spółki……/etc w niniejszym postępowaniu/*reprezentowania mnie/spółki…/etc w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.*

 

                                                                        Podpisy  wykonawców składających ofertę wspólną.

 

*    zakreślić właściwe.

                         Wzór  -   zał. nr 5            

  

   PODWYKONAWCY

 

Oświadczam, że przy  realizacji  zamówienia ,zamierzam  powierzyć  podwykonawcy część zamówienia  polegająca na,…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

 ( Zamawiający wymaga  podania przez  wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy )

 

 Firma/ osoba ……………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………

Miejscowość i data

 

Podpis Wykonawcy

 

 

 

             

( * ) przekreślić niepotrzebne                    

 

                                                                                                                      Zał. nr 6 do siwz.

                                Doświadczenie zawodowe

wykaz usług  go z  ostatnich 3 lat przed  upływem terminu składania ofert  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ,z którego będzie wynikać ,że  wykonawca  wykonał   co najmniej  jedną usługę  polegającą na  przygotowaniu i dostarczaniu  gorące obiadu (zupa, drugie danie) przez okres co najmniej 6 miesięcy dla co najmniej 100 osób. 

 

Lp.

Dokładny opis  świadczonych usług z podaniem ilości  osób dla których były dostarczane posiłki

Odbiorca   usług

Wartość  brutto   usług

Okres świadczenia   usług od  do

( dzień ,miesiąc , rok)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Miejscowość i data

 

Podpis Wykonawcy

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do powyższego wykazu załączyć dowody  potwierdzający, że podane w wykazie zostały należycie wykonane                                     

              Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 zał. nr 7 do siwz.

                              WYKAZ                                               

narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

 

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego  na świadczenie  w 2016 r. usług cateringu obiadów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem  oświadczam, że dysponuje  sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia:

 

Lp.

 

Rodzaj narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

 

Ilość

Informacja

o podstawie dysponowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

                                                              ………………………………………………           

                                                                Data i podpis wykonawcy

 

Zamawiający w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że  wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

 

 

Załącznik nr 8 do siwz

Gramatura wymagana przez zamawiającego

 

Kcal

 

Opis  posiłku proponowanego przez wykonawcę

Gramatura proponowanego posiłku

Kalorie proponowanego posiłku

   1 dzień :

 

 

I danie - zupa

 

 

 

nie mniej niż

250 ml

 

 

 

 

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

 

ziemniaki/kasza/ryż

 

-mięso/ ryba

\\\\

- surówka

nie mniej niż 500 gram

 

 

nie więcej niż 200g

 

od 150 g – 180 g

 

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

- kompot

nie mniej niż 200 ml

 

---------------

 

 

 

2 dzień :

 

 

I danie - zupa

nie mniej niż

250 ml

 

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

 

ziemniaki/kasza/ryż

-mięso/ ryba

- surówka

nie mniej niż 500gram

 

 

nie więcej niż 200g

od 150 g – 180 g

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

kompot

 

 

nie mniej niż 200 ml

 

……..

 

 

 

3 dzień :

I danie - zupa

nie mniej niż

250 ml

 

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

ziemniaki/kasza/ryż

 

-mięso/ ryba

\\\\

- surówka

nie mniej niż 500gram

 

nie więcej niż 200g

 

od 150 g – 180 g

 

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

kompot

 

 

nie mniej niż 200 ml

 

……

 

 

 

4 dzień :

I danie - zupa

nie mniej niż

250 ml

 

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

ziemniaki/kasza/ryż

 

-mięso/ ryba

\\\\

- surówka

nie mniej niż 500gram

 

nie więcej niż 200g

 

od 150 g – 180 g

 

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

kompot

 

nie mniej niż 200 ml

 

………..

 

 

 

5 dzień :

 

 

I danie - zupa

nie mniej niż

250 ml

 

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

ziemniaki/kasza/ryż

 

-mięso/ ryba

\\\\

- surówka

nie mniej niż 500gram

 

nie więcej niż 200g

 

od 150 g – 180 g

 

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

Kompot

nie mniej niż 200 ml

 

----------

 

 

 

-Deser  (2 razy w tygodniu)

- owoc (owoce sezonowe: jabłko, gruszka,pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy

---------------

 

 

 

6 dzień :

 

I danie - zupa

nie mniej niż

250 ml

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

 

 

ziemniaki/kasza/ryż

 

-mięso/ ryba

\\\\

- surówka

nie mniej niż 500gram

 

 

 

nie więcej niż 200g

 

od 150 g – 180 g

 

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

Kompot

 

nie mniej niż 200 ml

 

………

 

 

 

7 dzień :

 

 

I danie – zupa

 

nie mniej niż

250 ml

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

 

 

ziemniaki/kasza/ryż

 

-mięso/ ryba

\\\\

- surówka

nie mniej niż 500gram

 

 

 

nie więcej niż 200g

 

od 150 g – 180 g

 

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

Kompot

 

nie mniej niż 200 ml

 

………

 

 

 

8 dzień :

 

 

I danie – zupa

 

nie mniej niż

250 ml

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

 

 

ziemniaki/kasza/ryż

 

-mięso/ ryba

\\\\

- surówka

nie mniej niż 500gram

 

 

 

nie więcej niż 200g

 

od 150 g – 180 g

 

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

Kompot

 

nie mniej niż 200 ml

 

………

 

 

 

9 dzień :

 

 

I danie – zupa

 

nie mniej niż

250 ml

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

 

 

ziemniaki/kasza/ryż

 

-mięso/ ryba

\\\\

- surówka

nie mniej niż 500gram

 

 

 

nie więcej niż 200g

 

od 150 g – 180 g

 

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

Kompot

 

nie mniej niż 200 ml

 

……..

 

 

 

10 dzień :

 

 

I danie – zupa

nie mniej niż

250 ml

nie mniej niż

200 kcal

 

 

 

 

II danie-

 

 

 

ziemniaki/kasza/ryż

 

-mięso/ ryba

\\\\

- surówka

nie mniej niż 500gram

 

 

 

nie więcej niż 200g

 

od 150 g – 180 g

 

od 150 g-180 g

 

nie mniej niż

700 kcal

 

 

 

Kompot

nie mniej niż 200 ml

 

………….

 

 

 

-Deser (2 razy w tygodniu)

owoc (owoce sezonowe: jabłko, gruszka,pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy

……..

 

 

 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                              data i podpis wykonawcy  ……………………………………………

 

 

Wykonawca……………………………….

 Załącznik nr  9 do siwz

Informacja                    

 

         Ja niżej podpisany składając ofertę w przetargu nieograniczonym  na świadczenie  w 2016 r. usług cateringu obiadów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem oświadczam i  informuje, że 

 

1)      * nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

2)      * należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów- lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej w załączeniu.

 

 

 

                                                                                data i podpis wykonawcy ………………………………

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższą informację   składa każdy  z wykonawców  w  swoim imieniu.   

 

 

( *) niepotrzebne skreślić

 

                                                                                          Zał. nr 10  do siwz

                    wzór                                                                                                 

 

                                             ZOBOWIĄZANIE

 podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji  Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .

 

 Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………..

                                  ( nazwa podmiotu oddającego potencjał do dyspozycji Wykonawcy )

zobowiązuje się   do oddania swoich zasobów:……………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

         (określenie zasobu-wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał techniczny, potencjał

                ekonomiczno-finansowy)

 

do dyspozycji Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

                                                                                   ( nazwa wykonawcy )

przy wykonywaniu  zamówienia  na rzecz  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 oświadczam, iż :

1)   udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby , w następującym zakresie ……………………………………………………………………………………..

2)  sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie  realizowany w następujący sposób: ……………………………………………………………….

3)  zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia będzie  polegał na : ………………………………………………………………………………………..

4)  charakter stosunku łączącego mnie z wykonawcą będzie następujący : ………………………………………………………………………………………….

5)  okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący : …………………………………………………………………………………………

………………………….dnia ………….    roku                                                                       

 

                                                                             ……………………………………….

                                                                                   podpis podmiotu trzeciego

 

                   Zamawiający  uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zamiast niniejszego  załącznika wykonawca może do oferty załączyć  inne dokumenty , w szczególności :

 1. 1.       oryginał pisemnego  zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
 2. 2.      dokumenty dotyczące:

 

a)    zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)     sposobu    wykorzystania    zasobów    innego    podmiotu,    przez    Wykonawcę,    przy wykonywaniu zamówienia,

c)    charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d)    zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,