dot. przetargu nieograniczonego usług cateringu obiadów do SP3

                                                                   Zakopane, dnia  25  listopada  2015 r.

W s z y s c y

dotyczy :  przetargu  nieograniczonego na  świadczenie w 2016 r.  usług  cateringu  obiadów do  stołówki   Szkoły Nr 3 w Zakopanem. 

                W oparciu o art. 38 ust.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”) zamawiający   uprzejmie informuje, że dokonuje modyfikacji siwz na  świadczenie w 2016 r.  usług  cateringu  obiadów    do  stołówki  Szkoły Nr 3 w Zakopanem, w zakresie  załącznika nr 8 – wzór jadłospisu dekadowego.

W wyniku dokonanej modyfikacji wzór załącznika nr 8 do siwz otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 8 do SIWZ

 

Ponadto zamawiający dokonuje modyfikacji  zapisu   w załączniku  nr 3 do siwz- wzór umowy  w następującym zakresie:   Zapis   „Umowa zawarta w dniu ..................................2015  roku w Zakopanem”  w wyniku modyfikacji otrzymuje brzmienie „Umowa zawarta w dniu .................................. 2016  roku w Zakopanem” Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.

 

                                                                                         Z poważaniem:                        
      
mgr Elzbieta Konopka - Dyrektor Szkoły