Świadczenie w 2016 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem

Świadczenie w 2016 r. usług cateringu obiadów do stołówki
Szkoły Nr 3 w Zakopanem
Numer ogłoszenia: 3362 - 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170749 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Karłowicza 6, 34-501 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 0182015633, faks 018 2015633.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie w 2016 r. usług cateringu obiadów do
stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu w 2016 r. -na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zakopanem przy ul. Karłowicza 6-goracego posiłku:obiadu dwudaniowego z kompotem oraz dwa razy w tygodniu dodatkowo
deseru.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Szałas na Polanie Tomasz Wiatr, ul. Za Torem 21D, 34-520 Poronin, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174027,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 132907,50
Oferta z najniższą ceną: 130491,00 / Oferta z najwyższą ceną: 132907,50
Waluta: PLN

załącznik