Przetarg na świadczenie 2017 usług cateringu obiadów do stołówki SP3 w Zakopanem

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony

na świadczenie w 2017 r. usług cateringu obiadów
do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem.

 

Wartość postępowania – o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty,
o której mowa w art.11.8 ustawy Pzp

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu ukazało się na:

1. Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

2. Stronie internetowej www.sp3zakopane.malopolska.pl

3. Biuletynie Zamówień Publicznych nr 366924-2016 z 14.12.2016r-. www..uzp.gov.pl- portal centralny BZP


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”).

 

Spis treści

1. Zamawiający

2. Tryb i podstawa prawna przeprowadzenia postępowania

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Oferty częściowe

5. Zamówienia o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp

6. Umowa ramowa

7. Dynamiczny system zakupów

8. Aukcja elektroniczna.

9. Oferty wariantowe

10. Wymagany termin wykonania zamówienia

11. Wadium przetargowe

12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków

13. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie maja złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

14. Wymagane dokumenty w przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

15. Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę

16. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

17. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

18. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

19. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

20. Termin związania ofertą

21. Opis sposobu przygotowania oferty

22. Termin i miejsce składania ofert

23. Termin otwarcia ofert

24. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

25. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

26. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

27. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przez wykonawcę po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy

28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

29. Podwykonawcy

30. Przesłanki unieważnienia postępowania

31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

32. Informacja na temat zmian postanowień zawartej umowy

33. Załączniki do siwz

1. Dane Zamawiającego

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem

im. gen. Mariusza Zaruskiego

ul. Karłowicza 6

34-500 ZAKOPANE

Telefon/ faks: 18 20 156-33

 

NIP: 736-10-89-798 REGON: 490573510

 

 

 

1.1. Adres do korespondencji

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem

im. gen. Mariusza Zaruskiego

ul. Karłowicza 6

34-500 ZAKOPANE

faks: 18 20 156-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat szkoły jest czynny w dniach :

 

Poniedziałek- piątek od godz:8.00 do 15.00

 

 


2.1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosuje w oparciu o

art.24aa ustawy procedurę odwróconą.

 

Zamawiający najpierw dokonana oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

2.1. 1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.)

 

2.2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

2.2.1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27)

 

2.2.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254).

 

2.2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
(Dz. U.
z 2015 r. poz. 2263 ).

 

2.2.4. Inne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu w 2017 r. - na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zakopanem przy ul. Karłowicza 6 - gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z kompotem oraz dwa razy w tygodniu dodatkowo deseru

 

3.1.Zamawiający planuje, że:

- dziennie należy dostarczyć 140 obiadów,

- w roku 2017 (od stycznia do czerwca ) należy dostarczyć około 14 000 obiadów (tj. 140 obiadów x 100 dni)

( W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowane 14 000 sztuk przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu)

Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według zamówień uczniów.

Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia.

Dostawa obiadów będzie odbywać się począwszy od dnia 03 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki - o godzinie 1130.

W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wykonawca dostarczał będzie w pierwszy dzień tygodnia, tygodniowy jadłospis z podaniem składników wagowych (gramatury) potraw - do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z przedstawionym jadłospisem.

3.2.Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży( Dz.U z 2015 r. Poz. 1256 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ) być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. (Dz.U. z 2015 poz. 594 )

3.3.Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.

3.4.Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe

- zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,

- drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal w tym : ziemniaki, kasza ,ryż- nie więcej niż 200 g, mięso-ryba nie mniej niż 150g -180 g, surówka nie mniej niż 150g -180 g

- kompot: gramatura nie mniej niż 200 ml. – bez dodatku cukru

- deser : zamawiający dopuszcza jako deser :owoc (owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy

Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

-jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,

- w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym (indyk, kurczak, wołowina, wieprzowina) z wyłączeniem mięsa mieszanego ,a raz na dwa tygodnie daniem rybnym(z wyłączeniem ryby panga) wraz z surówką i raz w tygodniu danie mączne ( w tym naleśniki , kluski leniwe, knedle ze śliwkami, pierogi: z mięsem, ruskie, z serem, z owocami z wyłączeniem musów owocowych

- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez lub z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,

- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,

- do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, soli i substancji słodzących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy(Dz.U. z 2015 poz. 594 )

-deser : :owoc (owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy

- zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym.

- ważna jest estetyka potraw i posiłków.

3.5.Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

3.6.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.

3.7.Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.

3.8.Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.

3.9.Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw (termosy powinny być dublowane – przy dostawie obiadu wymieniane pełne na puste) środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stołówkę szkolną w specjalne bemary nastawne na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że posiłki podczas wydawania będą ciepłe.

3.10.Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.

3.11. Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, sztućce).

3.12. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług stołówki szkolnej.

3.13.Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający – nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny obiadu.

3.14.Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga przez cały okres trwania umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem posiłków.

 

3.14.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

 

3.14.2.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie lub wybrane przez zamawiającego wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności w trakcie realizacji zamówienia:

· oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności[1] bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

· zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.14.3.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności.

 

3.14.4.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

3.15.Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

 

55.32.10.00-6 usługi przygotowania posiłków,

55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków do szkół

 


4. Oferty częściowe

4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 


5. Zamówienia o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy

5.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

6. Umowa ramowa

6.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 


7. Dynamiczny system zakupów

7.1. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 


8. Aukcja elektroniczna

8.1. Zamawiający przy wyborze ofert najkorzystniejszych nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 


9. Oferty wariantowe

9.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 


10. Termin realizacji zamówienia

10.1. Wymagany termin świadczenia usług : od 03 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r.

11. Wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

 

12. Warunki udziału w postępowaniu.

 

12.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania o których mowa w art.24 ust.1 i ust.5 pkt.1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1b ustawy dotyczące:

 

1)posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów,

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3)posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

12.2. Przesłanki wykluczenia wykonawcy

12.2.1.Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy,

12.2.2. Ponadto, stosownie do treści art. 24 ust. 5 ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidacją, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r, poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978,1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) - art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy.

 

12.3. Warunki udziału w postępowaniu

12.3.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego – warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ,że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu,( zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm ).

12.3.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa- Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie .

12.3.3.Zdolności techniczne lub zawodowe-. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu gorące obiadu (zupa, drugie danie) przez okres co najmniej 6 miesięcy dla co najmniej 100 osób.- potwierdzoną dowodem ,że usługi były lub są świadczone należycie.

 

12.4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.22a ustawy wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów:

12.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

12.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

12.4.3. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.

12.4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 13.3. powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.

12.4.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

12.4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania( ogłoszenie o zamówieniu)

13. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złożyć Wykonawcy w ofertach w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

 

13.1.Do oferty Wykonawca ma dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia :

-o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

-o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

( wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej siwz)

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

13.2. Do oferty należy załączyć :

1) druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej siwz

2) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:

a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,

b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) jadłospis dekadowy sporządzony zgodnie z wymaganiami zamawiającego opisanymi w SIWZ

- załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ

4) zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do niniejszej siwz).

Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ( dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia,

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu

zamówienia.

13.5.Dokumenty i oświadczenia, które ma na żądanie zamawiającego złożyć wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona , w wyznaczonym przez zamawiającego nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy.

 

Uwaga !

Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ust.1

 

Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego podwykonawcy dokument wymieniony w ust.1

2) decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu,( zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm ).

3)wykaz usług ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej siwz) wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający informuje ,że dowodami potwierdzającymi należyte świadczenie usługi są referencje, lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

13.6.Zamawiający informuje ,że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu ,a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

 

13.7.Forma składania oświadczeń i dokumentów

13.7.1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców , składane są w oryginale.

13.7.2. Dokumenty inne niż oświadczenia o których mowa w pkt.13.7.1. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne albo podwykonawca, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

13.7.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126),innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.7.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13.8.Tajemnica przedsiębiorstwa.

13.8.1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

13.8.2.Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Tajemnica przedsiębiorstwa – rozumie się przez to nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13.8.3.Wykonawca, który chce skorzystać z tego uprawnienia winien złożyć
na formularzu ofertowym stosowne zastrzeżenie informujące o tym, które dokumenty podlegają klauzuli poufności z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.

13.8.4. Brak takiego zastrzeżenia spowoduje, że cała oferta może zostać ogólnie udostępniona.

13.8.5. Wykonawca nie może zastrzec informacji takich jak: jego nazwa (firma)
oraz adres, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. Wymagane dokumenty, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej

14.1.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126),

14.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 13.5 ust.1 niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

15 Oferta składana przez więcej niż jednego wykonawcę:

15.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie za­mó­wie­nia.

15.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

15.3. Warunki określone w pkt. 13.5. siwz winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców .

15.4. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają zgodnie z art. 23 ust.2 pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odpowiednie oświadczenie zawierające imię i nazwisko pełnomocnika należy załączyć do oferty. Oświadczenie ma być podpisane przez wszystkich wykonawców (wzór oświadczenie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej siwz)

15.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik

16. Wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu:

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1)wykonawcę ,który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w­ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm. 5) ) lub­ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

oraz zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

 

16.1. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

17. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń

 

117.1. Oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania mają być przekazywane drogą elektroniczną lub pisemnie. W przypadku gdy wykonawca nie posiada poczty elektronicznej ma to wyraźnie zaznaczyć w druku oferty. W takiej sytuacji porozumiewanie się z wykonawca będzie następowało z zachowaniem formy pisemnej

117.2. Strona, która otrzymuje wniosek, zawiadomienie oraz pytania lub inne informacje poczta elektroniczną, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

17.3.Oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania należy kierować na adres elektroniczny zamawiającego sekretariat.sp3zakopane@gmail.com lub faks 18 20 156-33 każdorazowo z wyraźnym zaznaczeniem ze dotyczy „postępowania na catering obiadów"

 

18. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

18.1. Wykonawca może drogą elektroniczna lub pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

18.2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesłać na adres:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem

im. gen. Mariusza Zaruskiego

ul. Karłowicza 6

34-500 ZAKOPANE

faks: 18 20 156-33

mail: sekretariat.sp3zakopane@gmail.com

z dopiskiem – dotyczy cateringu obiadów w 2017r.

 

 

 

18.3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

18.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

18.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

18.6. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

18.7. Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej www.sp3zakopane.pl

18.8. Zmiany w treści SIWZ:

18.8.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.sp3zakopane.malopolska.pl

18.9. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

18.10.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie - www.sp3zakopane.malopolska.pl

 

19. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 

Agnieszka Janik – sekretariat szkoły tel. 18 20 156-33


Zamawiający informuje, że wymieniona w pkt.18 osoba nie jest upoważniona do udzielania Wykonawcom ustnych informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

 


20. Termin związania ofertą:

 

20.1. Wykonawca jest związany ofertą licząc 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

20.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

20.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

20.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

20.5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 


21. Opis sposobu przygotowania oferty:

21.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia.

21.2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

21.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

21.4. Oferta powinna być napisana (zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

21.5. Przy składaniu ofert wspólnych (konsorcjum, itp.), w miejscu „Wykonawca” należy używać zapisów: „konsorcjum firm”, „oferta wspólna firm”, itp. oraz podać nazwy i adresy tych firm.

21.6. Oferta powinna być podpisana przez upoważnioną osobę pod rygorem jej nieważności.

21.7. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych; osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, których mowa powyżej,
w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis poświadczony notarialnie musi być dołączone do oferty;

21.8. Oferta powinna zawierać datę jej sporządzenia.

21.9. Zaleca się, aby wszystkie strony były spięte/ zszyte/ w sposób zabezpieczający przed de kompletacją oferty, a każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami.

21.10. Wszelkie poprawki w ofercie w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, zamalowanie korektorem etc. powinny być zaparafowane przez uprawnioną osobę.

21.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy.


22. Termin i miejsce składania ofert.

22.1. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie.

22.1.1. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub dokładnym adresem do korespondencji i oznaczona hasłem:

 

Przetarg nieograniczony

catering obiadów w 2017 r. dla Szkoły Podstawowej nr 3

w Zakopanem

Nie otwierać przed 22 grudnia 2016 r. godzina 12.00

 

 

22.1.2. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia.
22.1.3. Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Karłowicza 6 w Zakopanem

Termin składania ofert upływa w dniu 22 grudnia 2016 r. o godz. 11.00

22.1.4. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania kopert wewnętrznych.
22.1.5. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty:
22.1.5.1.Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
22.1.5.2.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożonąprzez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienieo wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
22.1.5.3.Zmiana złożonej oferty.
22.1.5.3.1. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
22.1.5.3.2. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

22.1.5.4. Wycofanie złożonej oferty.

22.1.5.4.1. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy.
22.1.5.4.2. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

23. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 grudnia 2016 r. o godzinie:12.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopane przy ul. Karłowicza 6

23.1.
Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

23.2. Do wiadomości obecnych zostanie podana:

23.2.1. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

23.2.2. imię i nazwisko lub firma (nazwa) i adres Wykonawcy;

23.2.3. cena netto i brutto podana w ofercie;

23.2.4. termin świadczenia usług

23.2.5. termin płatności faktury;

 

23.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.sp3zakopane.malopolska.pl

informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu świadczenia usług, warunków płatności zawartych w ofertach.

 

Uwaga!!!
 
W terminie 3 dni od dnia upublicznienia przez zamawiającego na stronie internetowej (www.sp3zakopane.malopolska.pl)wykazu złożonych w postępowaniu ofert każdy wykonawca ma złożyć oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej siwz)

 

Oświadczenie ma być złożone w oryginale.

 

24. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 

24.1.Cena oferty ma być podana w złotych polskich. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915 )

( Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. )

24.2.Cena ma być wyliczona jako cena netto i brutto za jeden obiad oraz za całość planowanych przez zamawiającego dostaw obiadów tj. 14 000 sztuk ( słownie; dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sztuk obiadów .)

 

Wykonawca przy kalkulacji ceny powinien brać pod uwagę:

 1. „wsad do kotła” w kwocie 4,00 zł netto( słownie: cztery złote netto )
 2. usługi tj. przygotowanie posiłków,, przeniesienie termosów do pomieszczeń dystrybucji w szkole itp.)

 

Wykonawca przy kalkulacji ceny nie może brać pod uwagę:

kosztów związanych z wydawaniem obiadów, myciem naczyń i termosów, sprzątaniem stołówki, które ponosić będzie Zamawiający.

 

 

24.3.Zamawiający informuje ,że wynagrodzenie za świadczone usługi będzie obejmowało sumę cen jednostkowych za faktycznie zamówione ilości obiadów.

 

24.4.Wykonawcy w przypadku gdy łączna ilość zamówionych w okresie świadczenia usług obiadów będzie mniejsza od planowanej nie przysługuje żadne roszczenie finansowe w stosunku do zamawiającego.

 

24.5.Wynagrodzenie za świadczone usługi będzie płatne raz w miesiącu, z terminem płatności podanym w ofercie wykonawcy.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

24.6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia:

24.6.1. Rozliczenie usług dokonane będzie w złotych polskich.

24.6.2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

 


25. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

25.1. Cena ryczałtowa brutto za całość planowanych usług ( 14 000 szt. obiadów) -60 %.

25.1.1.Przyjmuje się, że 1%= 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów
w kryterium. Cena

 

25.1.2.Cena (im niższa cena ryczałtowa brutto, tym wyższa ilość punktów w skali 60 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej).

25.1.3.Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:

 

C - Kryterium ceny

Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ważnych ofert

Cb - cena brutto oferty badanej

 

                                                         Cn

C= ------------- x 60

                                                          Cb

 

 

25.2.Urozmaicenie jadłospisu dekadowego - 20%

25.2.1.Ocena będzie dokonana przez członków komisji przetargowej w oparciu o analizę załączonego do oferty przykładowego jadłospisu dekadowego . Każdy z członków komisji może przyznać maksymalnie 10 punktów. Następnie łączna suma punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji będzie liczona wg wzoru:

25.2.2.Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:

( im wyższa łączna ilość punktów przyznanych przez członków komisji przetargowej tym wyższa ilość punktów w skali 20 punktowej, pozostałe proporcjonalnie mniej)

 

J- Kryterium urozmaiconego jadłospisu

Jn – łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków komisji

przetargowej dla badanej oferty

Jb – najwyższa łączna ilość punktów przyznana za to kryterium przez członków

komisji przetargowej

 

         Jn

J= ------------- x 20%

         Jb

Zamawiający informuje ,że Wykonawca który nie załączy do swojej oferty proponowanego jadłospisu otrzyma 0 punktów.

 

25.3. Termin płatności faktury -20%

25.3.1.Przyjmuje się, że 1%= 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów
w kryterium.

25.3.2.Ocena ofert będzie dokonana wg następującej zasady:

F- termin płatności faktury

Fn – najdłuższy oferowany termin płatności ważnych ofert ( powyżej 14 dni nie więcej

niż 30 dni)

Fb – termin płatności oferty badanej

 

                                                           Fb

F= ------------- x 20

                                                           Fn

 

 

25.3.3.Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych i dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy wykonawca określi termin płatności krótszy niż 14 dni lub dłuższy niż 30 dni albo go wcale nie określi, wówczas Zamawiający dokona odrzucenia takiej oferty. Wykonawca który zaproponuje minimalny termin płatności wymagany przez zamawiającego tj. 14 dni otrzyma 0 punktów. Termin płatności faktury wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczania usług objętych postępowaniem

 

25.4.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączą ilością punktów skali 100 punktowej.

 

25.5.W przypadku złożenia oferty , której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami .Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

25.6. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej.

25.7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

25.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

25.9. Przez omyłkę rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działanie matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania
są prawidłowe.

25.10. Zamawiający informuje, że w przypadku ceny ryczałtowej uznaje się,
że bez względu na sposób jej wyliczenia ceną wiążąca jest cena ryczałtowa brutto podana słownie.

 

26. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

26.1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

26.2. Zawarcie umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nastąpi w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej.

26.3. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

 

27. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione

przez Wykonawcę po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy:

27.1. Wykonawcy wspólnie uczestniczący w postępowaniu, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są najpóźniej w dniu podpisania umowy do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

 


28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


29. Podwykonawcy

29.1. W oparciu o art. 36 b ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.


30. Przesłanki unieważnienia postępowania :

30.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się w przypadkach gdy:

30.1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

30.1.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

30.1.3. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

30.1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

30.1.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcom, a także innym osobą jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
na podstawie art.
180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm - zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”)przysługuje prawo wniesienia odwołania zgodnie z przepisami działu VI ustawy.

31.1W niniejszym postępowaniu wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

31.1.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;

31.1.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

31.1.3. odrzucenia oferty odwołującego;

31.1.4. opisu przedmiotu zamówienia;

31.1.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

 

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 


Zatwierdzam:

 

 


 

 

Załącznik nr 1 do siwz

 

Zamawiający:

                                                                             Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem

im. gen. Mariusza Zaruskiego

ul. Karłowicza 6

34-500 ZAKOPANE

 

 

 

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

 

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. świadczenie w 2017 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem ,, prowadzonego przez Szkołę Podstawowa Nr 3 w Zakopanem , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp .

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

…………………………………………

(podpis)

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

…………………………………………

(podpis)

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

…………………………………………

(podpis)

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

…………………………………………

(podpis)

 

  

 

Załącznik nr 2 do siwz

Zamawiający:

                                                                              Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem

im. gen. Mariusza Zaruskiego

ul. Karłowicza 6

34-500 ZAKOPANE

 

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

 

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. świadczenie w 2017 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem ,, prowadzonego przez Szkołę Podstawowa Nr 3 w Zakopanem, oświadczam, co następuje:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt.12.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt.12.3 ppkt……………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

…………………………………………

(podpis)

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

 

…………………………………………

(podpis)

 

 


 

Zącznik nr 3 do siwz

 

 

 

Dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców

 

Numer telefonu …………

 

OFERTA

dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem

 

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie w 2017 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem składam / y ofertę:

 

 

Cena ryczałtowa netto za całość usług ( wartość planowanych obiadów 14 000 ....................................................zł

 

 

Podatek VAT …% w kwocie ……………………………………zł

 

 

Cena ryczałtowa brutto za całość usług (wartość planowanych obiadów 14 000 ........................................................zł

 

( słownie : cena brutto ,…………………………………………………………………………………..

 

 

Cena powyższa została skalkulowana w oparciu o cenę jednostkową jednego obiadu wynosząca brutto kwotę …………………………..zł

 

W myśl art.91 ust.3a ustawy Pzp informuje, że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wybór mojej/ naszej oferty:

1) * nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

2) * będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie:

 

Nazwa( rodzaj ) towaru lub usług

Wartość bez kwoty podatku

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
.

 

 

Oświadczam, że zamówienie objęte postępowaniem przetargowym będę świadczyć od dnia 03 stycznia 2017 r. do dnia 22 czerwca 2017 r.

 

 

 

Oświadczam, że akceptuję ……….. dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

 

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert .

 

 

Oświadczam, że przy realizacji zamówienia objętego postępowaniem będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców (w przypadku korzystania z usług podwykonawców należy wypełnić załącznik nr 7 do siwz).

 

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

 

Oświadczam, że akceptuję projekt umowy - stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej
z przedstawionym wzorem.

 

 

 

Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty (zabezpieczone oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod pozycjami .......................................................................................................................................................

Zamawiający uprzejmie przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy do oferty załączyć dowody potwierdzające ,iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

 

 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest

 

.......................................................................................... telefon ...............................................

fax ............................................................... mail ……………………………………………..

 

 

*Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować

 

na adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………………..

 

*Oświadczam , że nie posiadam poczty elektronicznej i korespondencje proszę kierować na adres:

ulica ………………………………..

miejscowość…………………………

faks………………………………………………..

 

Oferta moja składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............

 

 

Data: ...............................................

(podpis Wykonawcy)

 

*niepotrzebne przekreślić


Załącznik nr 4 do siwz - Wzór umowy

 

UMOWA

 

zawarta w dniu .................................. 2017 roku w Zakopanem

pomiędzy Gminą Miasto Zakopane- Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen.Mariusza Zaruskiego z siedzibą w Zakopanem ul. Karłowicza 6

NIP:736 000 77 98,

reprezentowaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane przez:

Elżbietę Konopkę- Dyrektora Szkoły

za kontrasygnatą Moniki Budziak-Bobak - Głównego Księgowego

zwaną dalej Zamawiającym

 

a ........................................................................................................................................

z siedzibą ..........................................................................................................................

reprezentowaną/ym przez: ................................................................................................

zwaną/ym w dalszej części umowy Wykonawcą.

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

§ 1

 1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą oraz do ich wykonywania w zakresie następującego działania:

a. przygotowania i dowozu posiłków w szacowanej liczbie ogółem 14 000 szt , w tym zupy i drugiego dania, kompotu, oraz dwa razy w tygodniu deseru- uczniom i innym uprawnionym osobom korzystającym ze stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem ul. Karłowicza 6 w dni pracujące dla szkoły.

b. dowozu obiadów pojazdem spełniającym wszelkie prawne normy – dopuszczonym do przewożenia posiłków,

c. terminowego dostarczania posiłków tj. o godzinie 1130 do pomieszczenia dystrybucji znajdującego się w budynku szkoły,

d. dotrzymania odpowiedniej temperatury dla dostarczanych posiłków zgodnie z obowiązującymi normami,

e. przedstawiania tygodniowego jadłospisu określającego skład posiłku, kaloryczność i gramaturę,

f. obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:

- zupa: gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 200 kcal,

- drugie danie: gramatura nie mniej niż 500 gram i kaloryczność nie mniej niż 700

kcal, w tym : ziemniaki, kasza ,ryż- nie więcej niż 200 g, mięso-ryba nie

mniej niż 150g -180 g, surówka nie mniej niż 150g -180 g

 

- kompot: gramatura nie mniej niż 200 ml – bez dodatku cukru

- deser : : zamawiający dopuszcza jako deser : owoc(owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy

 

 1. posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
 • jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym tygodniu,

*w tygodniu powinien być dostarczany co najmniej 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym (indyk, kurczak, wołowina , wieprzowina)wraz z surówką z wyłączeniem mięsa mieszanego ,a raz na dwa tygodnie daniem rybnym(z wyłączeniem ryby panga) wraz z surówką i raz w tygodniu danie mączne ( w tym naleśniki , kluski leniwe, knedle ze śliwkami, pierogi: z mięsem, ruskie, z serem, z owocami z wyłączeniem musów owocowych.,

 

 • potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
 • w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
 • do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, soli i substancji słodzących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ) być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. (Dz.U. z 2015 poz. 594 )
 • deser powinien składać się z owoce sezonowe: jabłko, gruszka, pomarańcza, nektarynka, kiwi, banan, brzoskwinia, soczek owocowy
 • zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym.
 • ważna jest estetyka potraw i posiłków.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości zamówienia w okresie realizacji umowy.
 2. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia.
 3. Wykonawca winien przygotowywać posiłki zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie, normami na składniki pokarmowe i produkty spożywcze dla dzieci i młodzieży.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli przez osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zgodności przestrzegania zasad wytyczonych przez Państwowy Zakład Higieny oraz przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stanu higienicznego pracownika cateringu oraz samochodu.

 

§ 2

 

1.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objętych niniejsza umowa począwszy od dnia 03 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od nauki - o godzinie 1130.

2.W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, wykonawca zobowiązuje się do dostawy obiadów o innej godzinie – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym .

 

§ 3.

 

1.Przedmiot zamówienia winien odpowiadać wszystkim wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązujących przepisów dotyczących przygotowywania i dostarczania posiłków.

2. Wykonawca oświadcza, że wyposaży szkołę na swój koszt na czas trwania umowy w specjalne bemary nastawne na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że posiłki podczas wydawania będą ciepłe

 

 

§ 4

 1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego szacunkowa wartość zamówienia ( za planowane 14 000 szt. obiadów) wynosi netto …………..zl plus podatek VAT co daje kwotę brutto ………………..
 2. Cena za jeden obiad wynosi:................zł brutto (słownie: ..................................... złotych ).
 3. Koszt surowców zużytych do przygotowania jednego obiadu (tzw. wsad do kotła) wynosi 4,00 zł netto (słownie: cztery złote ).
 4. Wykonawca za wykonanie usług wynikających z umowy otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktur częściowych, wystawionych zgodnie z ilością zamówionych posiłków w oparciu o cenę jednostkową jednego posiłku podaną w ofercie Wykonawcy.
 5. Wykonawcy w przypadku gdy łączna ilość zamówionych w okresie świadczenia usług obiadów będzie mniejsza od planowanej, nie przysługuje żadne roszczenie finansowe w stosunku do zamawiającego.

 

§ 5

 1. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia się za wykonaną miesięczną usługę na podstawie faktury, której miesięczna wartość wynosić będzie iloczyn ceny ofertowej pomnożonej przez faktyczną ilość zamówionych posiłków potwierdzonych przez uprawnionego pracownika szkoły.
 2. Faktura będzie wystawiana : Gmina Miasto Zakopane – Szkoła Podstawowa nr 3 im.gen.Mariusza Zaruskiego ul.Karłowicza 6 NIP: 736 000 77 98 i winna być złożona Zamawiającemu najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca.
 3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 4. Zapłata nastąpi przelewem w ciągu …………. dni od daty otrzymania faktury na konto Wykonawcy:....................................................................................................................

 

 

§ 6

 1. Wykonawca gwarantuje stałość ceny za realizowany przedmiot zamówienia wynikający ze złożonej oferty, przez cały okres świadczenia w 2017 r. usług .
 2. Wykonawca zapewnia transport posiłków do siedziby Zamawiającego pojazdem spełniającym wszystkie wymagane normy i przepisy dotyczące transportu posiłków.

 

 

§ 7

 1. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla ciągłości usług cateringu objętych zamówieniem.
 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeszkód technicznych, zagrożeń, zaleceń władz sanitarnych w stosunku do wykonawcy uniemożliwiających ciągłość świadczenia przez niego usług cateringu posiłków ,zamawiający może zlecić wykonanie umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

 

§ 8

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i przepisach Prawa o Zamówieniach Publicznych w następujących przypadkach:

 1. stwierdzenia naruszenia § 1 niniejszej umowy dotyczących warunków ilościowych i jakościowych dostarczanych posiłków,
 2. naruszenia norm i przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. decyzji Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i innych organów państwowych uniemożliwiających dostawy, produkcję dań gorących i przewozu posiłków.

§ 9

 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim korzystających z posiłków dostarczanych przez Wykonawcę.
 2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1)stwierdzenie wadliwości dostarczonych posiłków na skutek naruszenia norm żywnościowych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych - w wys. 1.000 zł w każdym stwierdzonym przypadku,

2)opóźnienia w dostarczaniu posiłków w stosunku do rozkładu czasu dostarczania

posiłków - 500 zł za każdą godzinę spóźnienia,

3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 7 ust.2. niniejszej umowy - 30% wynagrodzenia za cały przedmiot umowy określony w § 4 ust.1

4) w przypadku nie przestrzegania przez wykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z późn.zm.) osób wykonujących na rzecz zamawiającego czynności przygotowania posiłków -500 zł za każdy stwierdzony taki przypadek w trakcie trwania umowy.

3.Zamawiającemu w sytuacjach opisanych w ust. 1 i 2 . przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody.

 

 

§ 10

 1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez obie strony za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

 

§ 11

Poza przypadkami, o których mowa w §10 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur za wykonaną usługę za dwa ostatnie okresy rozliczeniowe,

 1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
 1. Postanowienie § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot zamówienia.

 

§ 12

Niniejszą umowa obowiązuje się od dnia jej podpisania z tym ,że świadczenie usług rozpocznie się od 03 stycznia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo wolnych od nauki .

 

§ 13

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa o Zamówieniach Publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 14

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:

 

 


 

Załącznik nr 5 do siwz. Dokument ten składa wykonawca na wezwanie zamawiającego

Doświadczenie zawodowe

wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały lub są wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały lub są wykonane należycie.

 

 

Lp.

Opis świadczonych usług z podaniem ilości dostarczanych posiłków

Odbiorca usług

Wartość brutto usług

Okres świadczenia usług od do

(dzień, miesiąc, rok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data

 

Podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Wykonawca do niniejszego wykazu ma dołączyć dowody określające czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


Załącznik nr 6 do siwz dokument ten składa się wraz z ofertą

Wzór

OŚWIADCZENIE

Ubiegając się wspólnie z …….………………………………………….. o zamówienie prowadzone przez Szkołę Podstawowa Nr 3 w Zakopanem na świadczenie w 2017 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem, ustanawiamy Panią /Pana …………………………………………………………..Pełnomocnikiem
w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm -zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”). upoważniając go do reprezentowania mnie/spółki……/etc. w niniejszym postępowaniu/*reprezentowania mnie/spółki/etc. w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.*

 

Podpisy Wykonawców składających ofertę wspólną.

 

*zamawiający wymaga zakreślenia właściwego zakresu umocowania

 

Załącznik nr 7 do siwz dokument ten składa się na wezwanie zamawiającego

 

 

 

 

19

Wzór

 

PODWYKONAWCY

 

Oświadczam, że przy realizacji zamówienia ,zamierzam powierzyć podwykonawcy część zamówienia polegająca na,…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………

 

Miejscowość i data

 

Podpis Wykonawcy

 

 

 

 

( * ) przekreślić niepotrzebne

 

Załącznik nr 8 do siwz Dokument ten wykonawca ma złożyć w terminie do 3 dni od daty upublicznienia przez zamawiającego na stronie internetowej (www.sp3zakopane.malopolska.pl )wykazu złożonych w postępowaniu ofert .

Informacja

 

Ja niżej podpisany składając ofertę w przetargu nieograniczonym na świadczenie w 2017 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem, oświadczam i informuję, że:

 

1) * nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

2) * należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co wykonawca …………………………………………………

 

data i podpis Wykonawcy ………………………………

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższą informację składa każdy
z Wykonawców
w swoim imieniu.

 

Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody ,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

( *) niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 9 do siwz dokument ten składa się wraz z ofertą

wzór

 

ZOBOWIĄZANIE

podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia .

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………… ………………..

( nazwa podmiotu oddającego potencjał do dyspozycji Wykonawcy )

 

zobowiązuje się do oddania swoich zasobów:…………………… ………………………

…………………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu-wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał techniczny, potencjał ekonomiczno-finansowy)

 

do dyspozycji Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

                                                                                (nazwa Wykonawcy)

 

przy wykonywaniu zamówienia na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem na świadczenie w 2017 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem

oświadczam, iż:

1) udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie ……………………………………………………………………………………..

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie realizowany w następujący sposób: ……………………………………………………………….

3) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia będzie polegał na :………………………………………………………………………………………..

4) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący : ………………………………………………………………………………………….

5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący : ………………………………………………………………………………………….

………………………….dnia ………….roku

 

……………………………………….

podpis podmiotu trzeciego

 

Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zamiast niniejszego załącznika Wykonawca może do oferty załączyć inne dokumenty,
w szczególności dokumenty dotyczące:

 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

 

 

UWAGA!!!

Zamawiający uprzejmie przypomina ,że niniejsze zobowiązanie ma być złożone w formie oryginału podpisanego przez podmiot trzeci.

 


Załącznik nr 10 do siwz

 

Proponowany przykładowy jadłospis dekadowy

z uwzględnieniem składników wagowych(gramatury) i kaloryczności potraw wchodzących w skład posiłku

 

 

 

Opis posiłku proponowanego przez Wykonawcę

Gramatura posiłku
proponowanego

Kaloryczność posiłku proponowanego

1 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

Deser

 

 

-------------------------

 

2 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

3 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

4 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

5 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

Deser

 

 

-------------------------

 

6 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

Deser

 

 

-------------------------

 

7 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

8 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

9 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

10 dzień

Zupa

 

 

 

 

II danie

 

 

 

 

 

 

 

Kompot

 

 

-------------------------

 

Deser

 

 

-------------------------

 

               

 

 

 

 

………………………… ……………………………...

/ data / / podpis wykonawcy /