OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Szkoła Podstawowa Nr 3: Świadczenie w 2018 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem .
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627599-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Podstawowa Nr 3, Krajowy numer identyfikacyjny 49057351000000, ul. ul. Karłowicza  6, 34501   Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 633, e-mail sp3zakopane@gmail.com, faks 182 015 633.
Adres strony internetowej (url): www.sp3zakopane.malopolska.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

pozostała informacja w ząłączniku