Organizacja zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Organizacja zajęć w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem
(procedury związane z funkcjonowaniem szkoły w okresie epidemii)
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji. Każdy rodzic/opiekun będzie zobowiązany wypełnić odpowiednią deklarację na ten temat.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Ustalono elastyczne godziny przychodzenia klas do szkoły (rozkład zajęć tak przygotowano, by uczniowie zaczynali lekcje w różnych godzinach).
 • Przy wejściach do budynku szkoły (głównym, od placu zabaw i od strony północnej) zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 •  Tylko opiekunowie odprowadzający dzieci z klas pierwszych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Osoby bez maseczek nie będą mogły wejść na teren szkoły.
 
Opiekunowie dzieci starszych rozstają się z nimi przed szkołą.
 • W szkole ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum- wejściem głównym, możliwie po uprzednim umówieniu się telefonicznym, w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk (tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
Budynek szkoły będzie otwarty tylko w godzinach rannych w trakcie rozpoczynania zajęć i popołudniowych, gdy uczniowie kończą lekcje. Przed wejściem głównym został zainstalowany dzwonek i pracownicy obsługi będą wpuszczać do placówki zainteresowane osoby.
 • W szkole rekomendowany jest kontakt z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (e-dziennik).
 • W szkole będzie mierzona w razie potrzeby temperatura termometrem bezdotykowym i za pomocą bramki termowizyjnej W sytuacjach nagłych, polegających na pojawieniu się informacji o dodatnim wyniku wymazu na obecność wirusa Covid-19 wśród społeczności szkolnej, objęciu kwarantanną czy objawów chorobowych dyrektor szkoły może podjąć decyzję o mierzeniu temperatury wszystkim uczniom lub określonym grupom.
 • W razie zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar) uczeń taki zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (tzw. izolatce), gdzie zostanie mu bezwzględnie zmierzona temperatura, a rodzice/opiekunowie będą niezwłocznie powiadomi o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Apelujemy do rodziców o odbieranie telefonów ze szkoły.
 • Dla ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie szkoły wprowadzone są tzw. strefy klasowe (dla nauczania wczesnoszkolnego na parterze szkoły, dla klas 4, 5, 6 na pierwszym piętrze, dla klas 7, 8 na drugim piętrze).
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zaleca się, by uczniowie oraz nauczyciele w częściach wspólnych (korytarz szkolny, szatnia, pokój nauczycielski, sanitariaty, sekretariat) zakładali maseczki, osłaniając usta i nos. Poszczególne zespoły klasowe mogą zostać poproszone przez nauczyciela prowadzącego lekcję o założenie maseczki i do takiej prośby należy się dostosować.
 •  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane na bieżąco.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Sale oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. – w miarę możliwości korzysta z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu (w otwartej przestrzeni terenu szkoły).
 • Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się tylko dla uczniów klas 1-3 w salach lekcyjnych przydzielonych poszczególnym klasom. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych są wprowadzone zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w salach. Sale są regularnie wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę).
 • W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć uprawnieni uczniowie klas 1-3 – tylko ci, których rodzice ze względu na pracę nie mogą zapewnić dzieciom opieki (rodzice, zapisując dziecko do świetlicy szkolnej, zobowiązani są wypełnić odpowiednią deklarację).
 • Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują te same zasady (zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, wietrzenie sal itp.)
 • Ustalone są zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 • W szkole wyłączono źródełko wody pitnej.
Szczegółowe zasady zachowania się w szkole
 
1. Ze względu na stan epidemii każdy zespół klasowy ma przydzieloną salę lekcyjną tylko dla siebie, w niej będą odbywać się wszystkie lekcje, z wyjątkiem informatyki i wf. W zależności od położenia tej sali przydzielone są uczniom miejsca na zmianę odzieży oraz wejścia do szkoły i strefy przebywania poszczególnych zespołów klasowych w czasie przerw międzylekcyjnych.

Klasa Nr sali Poziom Zmiana odzieży Wejście
1a 4 parter korytarz przed salą wejście główne
1b 5 parter korytarz przed salą wejście główne
2a 6B parter korytarz przed salą od placu zabaw
2b 6A parter szafki przed salą od placu zabaw
3a 3 parter korytarz przed salą od placu zabaw
3b 1 parter korytarz przed salą wejście główne
4a 10 I piętro szatnia w przyziemiu od strony parkingu
4b 9 I piętro szatnia w przyziemiu od strony parkingu
5a 11 I piętro szatnia w przyziemiu od strony parkingu
6a sw.stara II piętro szatnia w przyziemiu od strony parkingu
7a 16 II piętro szatnia w przyziemiu od strony parkingu
7b 18 II piętro szatnia w przyziemiu od strony parkingu
7c 8 I piętro szatnia w przyziemiu od strony parkingu
8a 15 II piętro szatnia na III piętrze wejście główne
8b 14 II piętro szatnia na III piętrze wejście główne
8c 13 II piętro szatnia na III piętrze wejście główne
         

2. Budynek szkoły będzie otwarty tylko w godzinach rannych w trakcie rozpoczynania zajęć i popołudniowych, gdy uczniowie kończą lekcje. Przed wejściem głównym został zainstalowany dzwonek i pracownicy obsługi będą wpuszczać do placówki zainteresowane osoby.

3. Wszyscy uczniowie  zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
• wchodzenie do szkoły wyznaczonymi wejściami;
• zmiana odzieży i obuwia w wyznaczonych miejscach;
• posiadanie maseczki i zakładanie jej w miejscach wspólnych, takich jak korytarze, toalety, klatki schodowe, ale także na zajęciach lekcyjnych na prośbę prowadzącego lekcję nauczyciela; uczniowie mogą pozostawać w maseczkach w każdym miejscu i czasie, jeżeli taka jest wola ich i ich rodziców.
• poruszanie się w miarę możliwości tylko w wyznaczonej strefie ,na piętrze, na którym znajduje się przypisana klasie sala lekcyjna;
• częste mycie rąk;
• dezynfekowanie rąk przy wejściu do szkoły;
• pozostawanie w domu w razie jakichkolwiek objawów choroby dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka);
• siedzenie w sali lekcyjnej na swoim wyznaczonym na stałe miejscu;
• posługiwanie się tylko własnymi przyborami;
• spożywanie wyłącznie swoich śniadań i napojów;
• zgłaszanie nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły złego samopoczucia;
• bezwzględne wypełnianie poleceń nauczycieli związanych z procedurami antycovidowskimi.

4. Wszyscy rodzice i opiekunowie są proszeni o:
• pozostawianie dziecka w domu w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji;
• przypominanie dzieciom o konieczności przestrzegania wszystkich procedur;
• bezzwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły;
• odbieranie dziecka ze szkoły w razie pojawienia się u niego objawów chorobowych;
• wchodzenie do budynku szkoły tylko w razie bezwzględnej konieczności lub na prośbę nauczyciela  - wejściem głównym, możliwie po uprzednim umówieniu się telefonicznym, w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk;

5. Ze względu na konieczność minimalizacji kontaktów i rekomendację niemieszania się grup informuję, że:
• opieka świetlicowa będzie zapewniona tylko uczniom klas 1-3 – tym, których obydwoje rodzice pracują, po wypełnieniu przez nich odpowiedniej deklaracji;
• opieka świetlicowa będzie sprawowana od godziny 7.15 przez wychowawcę klasy oraz od momentu zakończenia zajęć lekcyjnych do godziny 17.00 przez nauczyciela wychowawcę świetlicy.

6. Wydawanie podręczników odbywać się będzie według regulaminu biblioteki uwzględniającego przepisy sanitarno-epidemiologiczne. Informacja o wydawaniu podręczników zostanie przekazana uczniom po rozpoczęciu zajęć szkolnych.

7. Obiady będą wydawane od 6 września w stołówce szkolnej według następujących zasad:
• w stołówce będzie przebywać równocześnie nie więcej niż 22 uczniów; w miarę możliwości podzielonych wg roczników
• każde dziecko będzie jadło posiłek przy osobnym stoliku i stolik ten każdorazowo zostanie zdezynfekowany;
• obiady będą wydawane poszczególnym grupom według ściśle ustalonego harmonogramu uzależnionego od planu lekcji;
• szczegółowe zasady zostaną podane po uzyskaniu informacji o ilości dzieci chętnych.

W dniach 6-24 września należność za obiady będzie przyjmowana w godzinach 7:15 - 9.00 i 12.15-12.30 w pomieszczeniu sklepiku szkolnego.
Od dnia 27.09 kasa szkoły będzie czynna codziennie w godzinach:
- poniedziałek: 14:00 - 16.00
wtorek - piątek: 7.30 - 9.30

W związku z koniecznością minimalizowania kontaktów i wchodzenia rodziców do budynku szkoły, pieniądze za obiady przyjmowane będą głównie między godziną 15.00 a 16.00. Stanowisko kasjera zostanie przygotowane na parterze szkoły w wiatrołapie obok wejścia głównego.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 
 • Przy wejściach do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Przy wejściach do szkoły jedna osoba z obsługi pełni dyżur i zwraca szczególną uwagę, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Nieustannie przypomina się uczniom o regularnym myciu rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 •  Regularnie monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 •  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
Gastronomia
 
 • W stołówce szkolnej oraz kuchni obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowuje się odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m. Zapewniono też środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Korzystanie z posiłków odbywa się w przestronnej jadalni, gdzie zapewnione są prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki wydawane są zmianowo. Regularnie po każdej grupie czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C, są wyparzane.
 • Ze stolików usunięte są wszelkie dodatki (np. cukier, wazoniki, serwetki), a posiłki wydawane są bezpośrednio przez obsługę.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
 
 • Poinstruowano wszystkich pracowników, że do pracy w szkole przychodzić mogą jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.
 • Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 • Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że:
1.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ustala się też listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a następnie stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.