CEREMONIAŁ SZKOŁY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W ZAKOPANEM

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodych ludzi. Jednak obok wiedzy przekazywanej na zajęciach lekcyjnych, ważne jest uczenie dzieci zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach, szanowanie tradycji i świąt narodowych.

Ceremoniał szkolny jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych. Zadaniem ceremoniału jest także pomoc
w organizacji ślubowań i apeli szkolnych.

Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły:

• rozpoczęcie roku szkolnego
• ślubowanie klas pierwszych
• Dzień Edukacji Narodowej
• Święto Odzyskania Niepodległości
• 3 Maja
• zakończenie roku szkolnego


Sztandar szkoły
 

                


Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski,
symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 

Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

Poczet sztandarowy

Bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych z okazji ważnych wydarzeń z życia szkoły, naszego miasta i kraju. Wyznaczany jest co roku spośród uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Kadencja pocztu trwa jeden rok W jego skład wchodzą:

• chorąży pocztu – uczeń
• asysta – uczennica
• asysta – uczennica

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

• Uczeń - czarne lub granatowe spodnie, mundurek
• Uczennice - mundurek i spódnica (komplet), czarne rajstopy

Insygnia pocztu sztandarowego:

• biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
• białe rękawiczki.

Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły:

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

Chwyty sztandaru:

postawa „zasadnicza”   -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

postawa "spocznij" - sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

postawa "na ramię"  -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

postawa „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy   prezentuj- "Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.
Komendy:
„na prawo patrz” - pochyla sztandar
„baczność” - bierze sztandar na ramię


Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru.

wprowadzenie sztandaru

 

  L.p.     Komendy     Opis sytuacyjny zachowania
się uczestników po komendzie
    Poczet sztandarowy     Sztandar  
 1. proszę o powstanie   uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru przygotowanie do wyjścia   postawa na ramię
 2. "baczność" sztandar wprowadzić   uczestnicy w postawie
"zasadniczej"
wprowadzenie sztandaru
zatrzymanie na ustalonym miejscu
  w postawie "na ramię
w marszu"
postawa "prezentuj"
 3. "do hymnu"   jak wyżej postawa
zasadnicza
  postawa "salutowanie
w miejscu"
 4. po hymnie   uczestnicy w postawie
"spocznij"
spocznij   postawa "prezentuj"
postawa "spocznij"
 5. można usiąść   uczestnicy siadają spocznij   postawa "spocznij"

wyprowadzenie sztandaru

 

 1.   proszę o powstanie uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru spocznij postawa "spocznij"
2. "baczność" sztandar wyprowadzić uczestnicy w postawie
zasadniczej
postawa zasadnicza
wyprowadzenie sztandaru
postawa "zasadnicza"
postawa "na ramię
w marszu"
3. spocznij uczestnicy siadają    


Pasowanie na ucznia.

Uczniowie klas I stoją na baczność. Sztandar szkolny skierowany jest na ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w kierunku sztandaru i powtarzają rotę ślubowania

„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły i klasy. Będę uczył się dobrze, służył pomocą słabszym, słuchał nauczycieli. Postawą swoją będę sprawiał radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego i wzorowego Polaka.”

Dyrektor szkoły pasuje na ucznia, nakładając na ramię buławę w kształcie ołówka/pióra i wręcza legitymację szkolną.


Pożegnanie absolwentów szkoły.

Uroczysty apel kończący rok szkolny

• Wręczanie "Tarcz Szkolnych" dla najlepszych uczniów klas szóstych
• Przekazanie sztandaru uczniom klas piątych
• Wyprowadzenie sztandaru
• Program artystyczny