W naszej szkole stosowane są na lekcjach elementy Oceniania Kształtującego. Pomysłodawcą wdrażania tej metody jest pani dyrektor, która ukończyła studia podyplomowe i posiada tytuł Lidera Oświaty. W zeszłym roku szkolnym część nauczycieli szkoliła się w kierunku OK na Nauczycielskiej Akademii Internetowej, w bieżącym roku nauką zostały objęte kolejne osoby. Dwoje nauczycieli pogłębia swoją wiedzę na dwuletnim kursie internetowym „Rozwijanie Uczenia się i Nauczania” i są liderami grup Pomocnych Przyjaciół.Cele a podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia ogólnego jest dokumentem, zgodnie z którym nauczyciele planują proces nauczania i uczenia się.Świadome planowanie celów

Przystępując do przygotowania się do lekcji, nauczyciel zadaje sobie pytanie: PO CO TEGO UCZĘ MOICH UCZNIÓW?Nabudowywanie wiedzy i umiejętności

Planowanie celów lekcji bazuje na doświadczeniach uczniów, opanowanych przez nich wcześniej umiejętnościach oraz wiedzy.Cele dla ucznia

Uczniowie powinni wiedzieć, dokąd zmierzają, czego i po co się uczą.Kryteria osiągnięcia celu

Nauczyciel stawia jasny, zrozumiały cel lekcji oraz określa proste, precyzyjne kryteria jego realizacji.
Dzięki kryteriom uczniowie wiedzą, jakie wiadomości i umiejętności muszą opanować na lekcji i jaki poziom wykonania zadania jest wymagany.

Podsumowanie realizacji celu lekcji

Praca z celami i kryteriami prowadzi do podsumowania ich realizacji na koniec lekcji.

Informacja Zwrotna - IZ

Informacja zwrotna zawsze odnosi się do kryteriów sukcesu i wskazuje, co uczeń już osiągnął, nad czym i w jaki sposób ma popracować oraz jaki powinien być jego kolejny krok w uczeniu się.