Rada Rodziców przy SP3 składa się z przedstawicieli wszystkich klas. Pracami Rady Rodziców kieruje Prezydium wybierane na Walnym Zebraniu RR
z początkiem każdego roku szkolnego.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Mariola Chilecka kl. VII b

Zastępca przewod. Jerzy Tęcza kl. III a

Skarbnik Katarzyna Lassak kl. IV a

Sekretarz Monika Jaźwiec kl. VII b

W trakcie zebrania omawiano sprawy organizacyjno – dydaktyczne, oraz zaproponowano zadania do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

Informacje:

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Zebrane fundusze są pod pełną kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły w zakresie m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, wspomagania uczniów będących w potrzebie, zakupu nagród, wspierania szkolnych uroczystości, wycieczek.

Dobrowolne składki na Komitet Rodzicielski, podobnie jak w ubiegłych latach, wynoszą:

60 zł za pierwsze dziecko uczęszczające do szkoły,

10 zł za drugie dziecko

trzecie i każde następne dziecko będące uczniem szkoły jest zwolnione z opłat.

Wpłaty zbierane są przez skarbnika klasowego i przekazywane skarbnikowi Rady Rodziców. Można oczywiście wpłacać na konto:

86 1020 3466 0000 9002 0002 0917                          
PKO BP S.A. Oddział 1 w Zakopanem
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
(koniecznie podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)