Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.  Gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem, ul. Karłowicza 6  34 – 500 Zakopane.

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się poprzez e-mail iodo.zakopane@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

5) Dane osobowe Pani/Pana oraz uczniów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i uczniów oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz ucznia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz uczniów danych osobowych będą:
- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora
- operatorom pocztowym i kurierom,
- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
- organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych,

9) Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

p. Barbara Kołacz
e-mail: iodo.zakopane@gmail.com


Zakopane, dnia 27 lutego 2020 r.                                                                                                                                                                            Dyrektor szkoły: Aleksandra Łakomik


PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. Gen. MARIUSZA ZARUSKIEGO ZAKOPANEM


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w rekrutacji bieżącej i przyszłej