OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KASJER

Zakopane, 17 lipca 2019r.

       OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO
              URZĘDNICZE KASJER
 
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem ul .Karłowicza 6 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjer w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,25 etatu.

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata
1) obywatelstwo polskie
2) wykształcenie średnie, i staż pracy min.2 lata lub wykształcenie wyższe
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kasjera w Szkole Podstawowej nr 3 w Zakopanem

2. Wymagania dodatkowe
1) znajomość obsługi kasy fiskalnej
2) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
3) pożądane umiejętności i cechy kandydata: sumienność, rzetelność , komunikatywność, lojalność,  odpowiedzialność

3.Wymagane dokumenty
1) podpisany własnoręcznie list motywacyjny i życiorys w formie CV

Dokumenty proszę składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej z dopiskiem „Nabór na stanowisko kasjera” na adres Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Mariusza Zaruskiego ul. Karłowicza 6,  34-500 Zakopane lub na adres e-mail sekretariat.sp3zakopane@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku.
 
         Dyrektor Szkoły
                mgr Elżbieta Konopka