INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonymi przez dyrektora szkoły  /tj. 30 kwietnia i 2 maja 2019r. / szkoła organizuje dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu zajęcia opiekuńcze w godzinach od 8.00 – 16.00.
W tych dniach nie ma obiadu.

Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby nauczycieli do sprawowania opieki nad dzieckiem, zwracam się z prośbą o wypełnienie deklaracji do 29 kwietnia 2019 roku do godziny 9.00 rano.

DEKLARACJA

Proszę o wpisanie godzin w których dziecko będzie przebywało w szkole. informuję, że moje dziecko....................................................................................kl. ...............

Będzie uczestniczyło w zajęciach opiekuńczych w następujące dni:

30 kwietnia 2019             od godziny.................do godziny..................
 
2 maja 2019                    od godziny............... .do godziny..................

...................................................................
data i podpis rodzica/prawnego opiekunaInformację można wydrukować, podpisać i zostawić w sekretariacie szkoły, lub przesłać wypełniony druk pocztą e - mail na adres: sekretariat.sp3zakopane@gmail.com
w nieprzekraczającym terminie  do 29 kwietnia 2019 do godz. 9.00

                                                                                                  
                                                                                               Dyrektor

                                                                                        Elżbieta Konopka


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)


Deklaracja